انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مبناگرایی و یقین

يكشنبه, ۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱ ب.ظموافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۰۲
علی تقی زاده

مبناگرایی و یقین