انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

ژورنال کلوب 4

جمعه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۳:۵۹ ب.ظ

چهارمین جلسه ژرنال کلوب

 گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

دوشنبه، 94/1/31 ساعت 16:30    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 ارائــه مقاله تـوسط: آقای مرادی (دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران)

عنـــوان مقـالـــه:

Inline image 1

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۱/۲۸
علی تقی زاده