انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

ما گروهی از دانشجویان دکترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران هستیم که همه اساتید ودانشجویان را دعوت به همکاری در زمینه تبادل نظر و ارائه کارهای خود در این وب سایت می نماییم .
از همه کسانی که در این زمینه مطلبی برای ارائه دارند دعوت می نماییم مطالب خود را برای ما ارسال کنند تا در اختیار همه دوستداران تعلیم و تربیت قرار دهیم.
اسامی گروه حاضر:

نام                                             ایمیل
1-حمیده فرحبخش                  hamidehfarahbakhsh@gmail.com
2-ماه منیر ایران پور                  iranpoormahmonir@gmail.com
3-مصطفی مرادی                    m.moradi484@gmail.com
4-سعید آزادمنش                    azadmanesh263@yahoo.com
5-محمود محمدی                   mohamadi8487@yahoo.com
6-علی تقی زاده                       ali54@chmail.ir