انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مجموعه مباحث استاد خسرو باقری پیرامون فلسفه تعلیم و تربیت می توانید از این آدرس دانود کنید.

دانلود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۰۶
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»