انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مصاحبه دکترای تعلیم و تربیت

يكشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۰۸ ق.ظ

بهترین پیشنهاد برای مصاحبه دکترای تعلیم و تربیت برای داوطلبان رشته تعلیم و تربیت مطالعه مجموعه مقالات اندیشمندان تعلیم و تربیت ایران است.