انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

دوشنبه، 93/9/24 ساعت15 مکان:دفتر گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  ارایه دهنده مقاله: دکتر باقری

Between Body and Spirit: The Liminality of Pedagogical Relationships

دریافت
حجم: 169 کیلوبایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۱۹
علی تقی زاده

دومین جلسه Journal Club