انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۶:۰۸ ب.ظ

خبرنامه های انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: را از لینک های ذیل بخوانید.

خبرنامه شماره 1

خبرنامه شماره 2

خبرنامه شماره 3

خبرنامه شماره 4

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۰۸
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»